sri vari bricks

Managing partner : N K Shankar(9986668007)

Manufacturing 6000 BLOCKS/DAY @ Malur

Manufacturing  2000 BLOCKS/DAY @T.C Palya, Ramamurthy nagar

Manufacturing of Interlocking 1000 Sqm/Day @T.C Palya, Ramamurthy nagar

Vehicle Details

Trucks (1109)= 6 Nos